Warszawa, 31 styczeń 2005 rokuSprawozdanie z działalności Zarządu Koła
(przed Zebraniem Walnym 2003.03.02)Ostatnie Walne Zebranie członków Koła odbyło się 19 listopada 2003 roku. Wybrano na nim


Zaznaczyć należy, że funkcję skarbnika w rzeczywistości pełniło kilka osób, ponieważ wybrany członek Zarządu nie był wystarczająco dyspozycyjny (co było sygnalizowane i przedyskutowane jeszcze podczas wyboru i nie może być powodem pretensji). Doprowadziło to do pewnego nieładu i chaosu na początku roku 2004.


Głównym zadaniem Zarządu było zorganizowanie obchodów 50-tej rocznicy istnienia Koła. W tym celu powołany został Komitet Organizacyjny w pierwotnym składzie: Michał Hubert, Ryszard Wilk, Bogdan Ziółkowski. Innymi zadaniami stawianymi przed Zarządem były: organizacja kolejnej edycji kursu OT w semestrze letnim 2004 roku (osoby koordynujące: Jarosław Skowroński, Marcin Wojciechowski, Michał Segit), współorganizacja wspólnie z Mazowiecką Komisją Imprez na Orientację kursu OInO (osoby koordynujące: Maciej Ostrowski , Michał Segit).


Kurs OT rozpoczął się tuż po feriach zimowych, 3 - go marca 2004, a zakończył w maju. Przejście kursowe odbyło się w długi weekend w okolicach 1-3 maja (tj. w dniach 30.IV-5.V), 15.V odbył się pierwszy egzamin. Kurs pomyślnie ukończyło 7 osób, z czego egzamin do dziś dnia zdały i otrzymały uprawnienia OT 3 osoby.


Po raz pierwszy nasze Koło współorganizowało kurs Organizatora Imprez na Orientację. Rozpoczął się on 1 - go marca 2004 roku. Kurs ukończyły pomyślnie i zdały egzaminy 3 osoby z Koła (poza tym kilka osób spoza Koła).


Organizowano szereg imprez, rajdów, obozów:


W organizację imprez jak zwykle bardzo duży wkład wniósł Franek Świderski prowadząc turystyczne zajęcia WF (nie wymienione w powyższym zestawieniu) oraz organizując wiele wyjazdów (w tym wszystkie wyjazdy na Słowację).


Koło włączało się w miarę możliwości w inicjatywy okołoturystyczne, jak np. pomoc przy organizacji kolejnej edycji koncertu "W górach jest wszystko co kocham" (7.XII.2003) oraz organizowało spotkania okolicznościowe przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy (17.XII.2003, 7.VII.2004, 15.XII.2004).


Uczestniczyliśmy także w organizowanych przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Targach Kół i Organizacji Studenckich "Konik" (w dniach 17-18.XI.2004), na których mieliśmy stoisko razem z KTE "Styki".


Razem z Stowarzyszeniem Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW "Geoida" oraz Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Warszawie organizujemy od kilku semetrów z dużym powodzeniem pokazów slajdów z przeróżnych wypraw turystycznych.


Pod koniec roku 2003 Zarząd Koła zdecydował się na wydanie kalendarzyków listkowych na rok 2004. Niestety z powodu przeszkód natury biurokratycznej i zagubienia złożonego przez nas pisma, nie udało się dofinansować ich druku z puli Funduszu Kulturalno-Wychowawczego. Pod koniec roku 2004 Zarząd podjął podobną decyzję, z tym że starania o dofinansowanie są w toku.


Z okazji rocznicy 50-lecia istnienia Koła zostały zorganizowane uroczyste i bardzo udane obchody w ośrodku wypoczynkowym MSWiA w Wildze pod Warszawą, w których uczestniczyło 167 osób - dawnych działaczy, zaproszonych gości i organizatorów. Głównym kierownikiem i organizatorem tego przedsięwzięcia, jak i rzeczywistym koordynatorem spraw rocznicowych był wieloletni działacz Koła, Łukasz Aranowski.


Koło stanęło przed bardzo poważnym problemem zmniejszenia powierzchni lokalowej ze względu na utworzenie na Wydziale Chemii nowych kół naukowych i konieczności wyszukania dla nich lokali. Jednak dzięki mediacji Michała Kality udało się w zamian za redukcję powierzchni uzyskać kapitalny remont pozostawionego Kołu pomieszczenia oraz pozyskać dodatkowe pomieszczenie - magazynek w pokoju 353B. Należy jednak zaznaczyć, że nadal została do formalnego uregulowania z władzami Wydziału Chemicznego sprawa naszej siedziby (co powinno się sprowadzić do podpisania odpowiedniej umowy).


Wspomnieć także należy o rozbudowie strony internetowej Koła, znajdującej się obecnie pod adresem http://jedynka.om.pttk.pl (przyczynili się do tego Marcin Kędziorek, Michał Segit i Marcin Wojciechowski) oraz coraz pełniejszym wykorzystaniem przyznanej nam gabloty znajdującej się w holu prowadzącym do Wypożyczalni Studenckiej (czym obecnie zajmuje się Aleksandra Alberska).


W dniu 19-tym maja 2004 roku odbyło się Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego, na którym kilku członków naszego Koła zostało wybranych do władz. Są to:


Oprócz wymienionych wyżej, zdobytych przez członków Koła uprawnień kadry PTTK, w Kole przybyło 2 przodowników (Turystyki Pieszej oraz Turystyki Górskiej), natomiast zdobycie różnych uprawnień przez inne osoby jest nierzadko kwestią najbliższej przyszłości.


Prezes Zarządu

Koła PTTK nr 1

przy

Politechnice Warszawskiej


Maciej Florek