POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr  35
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 07 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie nr 11 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

 

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałami Senatu PW: nr 48/XLI/92 z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie rozliczania kosztów w miejscu ich powstawania, nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do realizacji tego celu, nr 102/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w PW i nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW, zarządza się, co następuje:

§ 1

W § 3 zarządzenia nr 11 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom i innym instytucjom, nie mogą być udostępniane obiekty i pomieszczenia znajdujące się na terenie Uczelni objętym adresem głównej siedziby Politechniki Warszawskiej - Plac Politechniki 1 w Warszawie. Nie dotyczy to uczelnianych organizacji studenckich rejestrowanych przez Rektora PW oraz nie prowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, których członkami są studenci, doktoranci i absolwenci Politechniki Warszawskiej.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Zarządzenia wydane w roku 2003