POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 34

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 16 grudnia 1997 r.

w sprawie uczelnianych organizacji studenckich

  Na podstawie art. 158 i 159 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65. poz. 385 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ l

Wszelkie organizacje i koła studenckie prowadzące działalność na terenie Politechniki Warszawskiej podlegają obowiązkowi rejestracji.

§ 2

W Politechnice Warszawskiej mogą działać zarejestrowane:

 1. koła naukowe, artystyczne, sportowe i inne - dla których organem rejestrowym jest Rektor
 2. uczelniane oddziały stowarzyszeń działających na podstawie prawa o stowarzyszeniach -zaewidencjonowane w rejestrze Rektora.

§3

 1. Celem dokonania wpisu do rejestru organizacji, o których mowa w 2 pkt. l należy do Biura Rektora złożyć:
  1. wniosek zawierający imienną listę członków założycieli lub członków organizacji odnawiającej rejestrację zgodnie z § 8, ust 2 zarządzenia (minimum 6 osób), którego wzór stanowi załącznik nr l do Zarządzenia,
  2. Regulamin, którego wzorcową treść określa załącznik nr 2 i 3 do Zarządzenia,
  3. pisemną zgodę pracownika na sprawowanie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
  4. pisemną opinię Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych (w przypadku kół naukowych).
 2. Celem dokonania wpisu do rejestru organizacji o której mowa w 2 pkt 2 należy złożyć do Biura Rektora:
  1. wniosek zawierający imienną listę członków założycieli oddziału w liczbie wymaganej statutem stowarzyszenia, wg wzoru określonego w załączniku nr l,
  2. statut stowarzyszenia,
  3. zgodę właściwego organu stowarzyszenia na utworzenie przy PW oddziału

§ 4

Wpis do rejestru dokonywany jest po stwierdzeniu zgodności Regulaminu (Statutu) z przepisami ustawowymi i Statutem Uczelni, w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

§5

 1. Księgę rejestracyjną organizacji oraz zbiór akt rejestrowych prowadzi Biuro Rektora
 2. Wzór księgi rejestracyjnej określa załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§6

W terminie jednego miesiąca od daty wpisania do rejestru lub daty zmiany składu swoich organów, Zarząd uczelnianej organizacji studenckiej obowiązany jest przekazać do Rejestru imienną listę przedstawicieli reprezentujących organizację (w tym opiekuna naukowego w przypadku kół naukowych) i działających w jej imieniu, z podaniem możliwości nawiązania kontaktów z tymi osobami.

§7

W terminie do 30 listopada każdego roku organizacje studenckie zobowiązane są składać do Rejestru roczne (i obejmujące poprzedni rok akademicki) sprawozdania z działalności. Nie złożenie takiego sprawozdania traktowane będzie jako równoznaczne z zaprzestaniem działalności przez daną organizację i skutkuje wykreśleniem z rejestru.

§ 8

 1. Z upływem sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia wygasają dotychczasowe decyzje rejestracyjne wszelkich organizacji studenckich działających na terenie Politechniki Warszawskiej.
 2. Zobowiązuje się Zarządy wszystkich organizacji studenckich o których mowa w pkt l do odnowienia rejestracji na zasadach zgodnych za niniejszym zarządzeniem pod rygorem nie uznawania ich w decyzjach dotyczących podziału środków finansowych i rzeczowych przyznawanych na cele studenckie.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

PWR-165/97


Załącznik nr l do Zarządzenia
Rektora nr 34 z dnia 16.12.97 r.

WZÓR WNIOSKU

o wpis do Rejestru organizacji studenckich działających w Politechnice Warszawskiej

I. Nazwa organizacji:

II. Nazwa jednostki organizacyjnej, przy której działa:

Zgoda Kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku Koła Naukowego.

III. Założyciele: (imię i nazwisko, rok studiów, adres zamieszkania, adres kontaktowy + telefon, podpis)

IV. Opiekun Naukowy (imię i nazwisko, miejsce pracy + adres i telefon, deklaracja zgody na objęcie funkcji, podpis).


Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Rektora nr 34 z dnia 16.12.1997 r.

Wzorcowy

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO
w Politechnice Warszawskiej

1. Koło nosi nazwę .......................................................................

2. Koło działa przy .......................................

3. Koło korzysta z osobowości prawnej PW.

4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na

temat:

...................................................................................................................................

oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

1) udział w badaniach naukowych prowadzonych,
2) organizowanie seminariów, konferencji, odczytów związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

6. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej zainteresowany problematyką naukową Koła.

7. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

8. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

9. Członek Koła ma prawo:

1) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
2) korzystanie z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło,
3) udziału w Walnym Zebraniu,
4) czynne i bierne prawo wyborcze.

10. Członek Koła ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
2) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,

11. Członkostwo ustaje na skutek:

1) wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna Naukowego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,
2) wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PW lub na wniosek samego członka.

12. Organami Koła są:

1) Zarząd liczący ......
2) Walne Zebranie,
3) opiekun naukowy.

13. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres l roku akademickiego.

14. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,
2) organizowanie i kierowanie pracą Koła,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określanie kierunków pracy Koła,
2) wybór oraz wcześniejsze - za zgodą Opiekuna Naukowego - odwołanie Zarządu,
3) zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

16. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej l raz w roku,

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołać może również Opiekun Naukowy - na wniosek 10% członków.

17. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

18. Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:

1) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
2) rozstrzyganie sporów członkowskich,
3) reprezentowanie Koła poza Uczelnia,
4) zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

19. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

20. Praca organów Koła ma charakter społeczny.

21. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze:

1) środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu,
2) adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni,
3) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

1) uchwały Walnego Zebrania,
2) decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
3) wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

23. Regulamin ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie, zaopiniowany przez Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzony przez Rektora.


Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Rektora nr 34 z dnia 16.12.1997 r.

Wzorcowy

REGULAMIN KOŁA ...............................
w Politechnice Warszawskiej

1. Koło nosi nazwę .................................................................................................

2. Koło działa przy .................................................................................................

3. Koło korzysta z osobowości prawnej PW.

4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań

w dziedzinie:

..................................................................................................................................

oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

1) udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez ..........................................

.........................................................................................................................

6. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej

zainteresowany problematykę naukową Koła.

7. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

8. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

9. Członek Koła ma prawo:

1) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
2) korzystanie z pomocy pracowników jednostki, przy której afiliowane jest Koło,
3) udziału w Walnym Zebraniu,
4) czynne i bierne prawo wyborcze.

10. Członek Koła ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
2) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.

11. Członkostwo ustaje na skutek:

1) wykluczenia - dokonanego za zgodą Opiekuna w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW,
2) wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PW lub na wniosek samego członka.

12. Organami Koła są:

1) Zarząd liczący ...... członków,
2) Walne Zebranie,
3) Opiekun Koła.

13. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres l roku akademickiego.

14. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,
2) organizowanie i kierowanie praca Koła,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określanie kierunków pracy Koła,
2) wybór oraz wcześniejsze - za zgodą Opiekuna Naukowego - odwołanie Zarządu,
3) zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

16. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej l raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołać może również Opiekun - na wniosek 10% członków.

17. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

18. Do kompetencji Opiekuna należy:

1) zatwierdzanie tematów prac podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
2) rozstrzyganie sporów członkowskich,
3) reprezentowanie Koła poza Uczelnią,
4) zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

19. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

20. Praca organów Koła ma charakter społeczny.

21. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:

1) wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu,
2) adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni,
3) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

1) uchwały Walnego Zebrania,
2) decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni,
3) wykreślenia z rejestru - gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

23. Regulamin ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie, zaopiniowany przez Opiekuna oraz zatwierdzony przez Rektora.


Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Rektora nr 34 z dn. 16.12.97 r.

WZÓR REJESTRU

uczelnianych organizacji studenckich

Rubryka I - Numer rejestrowy
Rubryka II - Data wpisu
Rubryka III - Nazwa organizacji
Rubryka IV - Typ organizacji
Rubryka V - Nazwa jednostki organizacyjnej, przy której działa
Rubryka VI - Zarząd (data, imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy)
Rubryka VII - Opiekun naukowy (dotyczy kół naukowych)
Rubryka VIII- Wzmianki o zmianie regulaminu
Rubryka IX - Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności
Rubryka X - Data i podstawa wykreślenia z rejestru


Zarządzenia wydane w roku 1997