POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr  33
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. l i m, w związku z § 186 i § 187 Statutu PW oraz art. 158
i art. 159 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przez uczelniane organizacje studenckie rozumie się organizacje nie będące stowarzyszeniami, zrzeszające wyłącznie studentów, doktorantów lub studentów
i doktorantów Politechniki Warszawskiej, w tym koła naukowe, artystyczne, sportowe i inne. Dalsze postanowienia zarządzenia dotyczące kół naukowych stosuje się odpowiednio do kół artystycznych, sportowych i innych, a postanowienia dotyczące opiekuna naukowego - do opiekuna artystycznego, sportowego lub innego właściwego opiekuna merytorycznego.

§ 2

1. Uczelniana organizacja studencka podejmuje działalność z chwilą wpisania jej do Rejestru organizacji studenckich Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Rejestrem.

2. Decyzję o wpisie do Rejestru lub wykreśleniu z Rejestru podejmuje Rektor Politechniki Warszawskiej w uzgodnieniu z Samorządem Studentów PW.

3. Rejestr stanowi zbiór kart rejestracyjnych; dla każdej organizacji zakłada się oddzielną kartę. Karta rejestracyjna zawiera rubryki, do których wpisuje się:

 1. numer rejestracyjny organizacji,
 2. nazwę organizacji,
 3. datę wpisu do Rejestru,
 4. status prawny organizacji (koło, inna organizacja uczelniana),
 5. dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),
  ze wskazaniem czasu pełnienia funkcji,
 6. dane dotyczące opiekuna koła (imię i nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia
  w Uczelni, numer telefonu), ze wskazaniem czasu pełnienia funkcji,
 7. nazwę jednostki organizacyjnej Uczelni, przy której organizacja działa (w odniesieniu do koła - obligatoryjnie),
 8. informacje o zmianach statutu (regulaminu),
 9. wykaz przyznanych środków materialnych Uczelni oraz informacja o ich rozliczeniu lub zwrocie,
 10. datę i podstawę wykreślenia,
 11. wykaz dołączonych dokumentów.

4. Daty podjęcia przez Rektora decyzji o rejestracji lub wykreśleniu są datami odpowiednio wpisu do Rejestru lub wykreślenia z Rejestru.

5. Rejestr oraz zbiór dokumentacji związanej z postępowaniem rejestracyjnym prowadzi Biuro Rektora .

§ 3

1. Wniosek do Rektora PW o wpisanie uczelnianej organizacji studenckiej do Rejestru powinien zawierać nazwę tej organizacji, jej cele działania oraz - w przypadku koła naukowego - jednostkę organizacyjną Uczelni, przy której będzie działała. Wniosek podpisują osoby upoważnione przez założycieli do działania w ich imieniu albo członkowie zarządu lub organu pełniącego rolę zarządu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 1. listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
 2. statut (regulamin),
 3. listę członków zarządu (lub organu pełniącego rolę zarządu) wykaz osób upoważnionych przez założycieli do działania w imieniu organizacji do czasu jej zarejestrowania, zawierający ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania,
 4. w przypadku koła naukowego - imię i nazwisko oraz zgodę pracownika Uczelni, mającego być opiekunem naukowym, a także opinię kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, przy której koło będzie działało.

3. Statut (regulamin) uczelnianej organizacji powinien zawierać:

 1. oryginalną nazwę organizacji,
 2. cele organizacji i sposoby ich realizacji,
 3. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 4. organy organizacji, w tym zarządu (organu pełniącego rolę zarządu), tryb dokonywania ich wyboru i odwoływania, uzupełniania składu, ich kompetencje, a także warunki ważności ich uchwał i decyzji,
 5. sposób reprezentowania organizacji,
 6. zasady dokonywania zmian statutu (regulaminu),
 7. sposób rozwiązania się organizacji.

§ 4

1. Uczelniane organizacje studenckie są zobowiązane do powiadomienia na piśmie Rektora o dokonanych zmianach statutu (regulaminu), składu zarządu (organu pełniącego funkcje zarządu), wraz z właściwymi dokumentami, stanowiącymi podstawę prawną dokonanych zmian, pod rygorem nie uznania przez Rektora działań podjętych na podstawie zmienionych postanowień statutu (regulaminu) lub przez nowych członków zarządu (organu pełniącego funkcje zarządu), w szczególności wniosków o przyznanie środków materialnych. Biuro Rektora informuje niezwłocznie właściwe organy uczelni i Samorząd Studentów PW o zgłoszonych zmianach.

2. Osoby działające w imieniu uczelnianej organizacji studenckiej na podstawie pełnomocnictwa, obowiązane są dostarczyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa pod rygorem nie uznania przez Rektora podjętych przez nich działań.

§ 5

1.Uczelniana organizacja studencka jest zobowiązana do składania Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności.

2. W sprawozdaniu należy zamieścić obligatoryjnie informacje dotyczące wykorzystania przyznanych środków materialnych Uczelni.

3. Sprawozdanie należy składać w Biurze Rektora do dnia 31 stycznia za rok ubiegły.

4. W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie organizacja może zostać decyzją Rektora wykreślona z Rejestru.

5. Biuro Rektora przesyła kopię sprawozdania do właściwych organów uczelni oraz Samorządu Studentów PW.

§ 6

1. Uczelniane organizacje studenckie, prowadzące działalność niezgodną z przepisami prawa lub Statutem PW oraz innymi wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni, naruszające zasady współżycia społecznego oraz dobre imię Politechniki Warszawskiej, a także działające na szkodę Uczelni lub społeczności akademickiej, mogą zostać decyzją Rektora PW wykreślone z Rejestru. Decyzja określa skutki wykreślenia, w szczególności sposób rozliczenia przyznanych środków materialnych Uczelni.

2. Uczelniana organizacja studencka podlega wykreśleniu z Rejestru także w razie jej likwidacji. Likwidacja może nastąpić dopiero po rozliczeniu się organizacji z przyznanych jej środków materialnych.

3. Decyzję w sprawie wykreślenia organizacji z Rejestru Biuro Rektora doręcza na piśmie organizacji, a w przypadku koła naukowego - także kierownikowi jednostki organizacyjnej Uczelni, przy której koło działa oraz opiekunowi naukowemu koła.

4. W przypadku uznania przez Rektora, że zmiany, o których mowa w § 4 ust. 1 powodując skutki wymienione w ust. 1 Rektor może podjąć decyzję o wykreśleniu organizacji studenckiej z Rejestru.

§ 7

1. Uczelniana organizacja studencka ubiegająca się o przyznanie środków materialnych Uczelni, składa uzasadniony wniosek na piśmie do organu przyznającego te środki.

2. Przez środki materialne rozumie się w szczególności środki finansowe, lokale i inne pomieszczenia oraz ich wyposażenie biurowe, naukowe i dydaktyczne, w tym komputery i środki łączności.

3. Organ przyznający środki, o których mowa w ust. 2 określa na piśmie szczegółowe warunki korzystania z tych środków przez uczelniane organizacje studenckie oraz warunki ich rozliczenia. Kopie tych warunków Organ przyznający przesyła do Biura Rektora.

4. Uczelniane organizacje nie przestrzegające warunków, o których mowa w ust. 5, mogą być decyzją Rektora PW wykreślone z Rejestru.

5. W sprawach dotyczących udostępniania uczelnianym organizacjom studenckim lokali i innych pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizowanie imprez, stosuje się postanowienia stosuje się postanowienia odpowiednich przepisów wewnętrznych Politechniki Warszawskich w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej.

§ 8

Uczelniane organizacje studenckie wpisane do rejestru organizacji studenckich na podstawie zarządzenia Rektora PW nr 34 z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie uczelnianych organizacji studenckich, zostaną wpisane z urzędu do Rejestru w rozumieniu niniejszego zarządzenia, pod warunkiem dokonania aktualizacji danych zgodnie z § 3 w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr 34 Rektora PW z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie uczelnianych organizacji studenckich, w zakresie dotyczącym rejestracji uczelnianych organizacji studenckich.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jego podpisania.

 

 

REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Zarządzenia wydane w roku 2003