POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 11

Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

Na podstawie § 52 lit. q, § 113 ust. 3 i § 118 ust. 2 Statutu PW, w związku z uchwałami Senatu PW: nr 48/XLI/92 z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie rozliczania kosztów w miejscu ich powstawania, nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do realizacji tego celu, nr 102/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r, w sprawie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w PW i nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Przez obiekty Politec hniki Warszawskiej rozumie się budynki i budowle, tereny przyległe i tereny ogólnouczelniane, określone w zarządzeniu nr 10 Rektora PW z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia praw i obowiązków głównych użytkowników i administracji centralnej w zak resie eksploatacji obiektów Politechniki Warszawskiej oraz zasad rozliczania kosztów w tym zakresie.
 2. Imprezami w rozumieniu niniejszego zarządzenia są w szczególności: konferencje naukowe, narady, spotkania, wystawy, nagrywanie filmów, koncerty.
 3. Przez j ednostkę organizacyjną uprawnioną do dysponowania obiektem lub pomieszczeniem rozumie się odpowiednio głównego użytkownika obiektu lub jednostkę organizacyjną, której decyzją Rektora przydzielona została część obiektu.

§ 2

Obiekty Politechniki Warszawskie j i pomieszczenia w budynkach i budowlach mogą być udostępniane z przeznaczeniem na:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty spoza PW,
 2. organizowanie imprez,
 3. cele reklamowe,
 4. prowadzenie parkingów.

§ 3

 1. Obiekty i pomieszczenia w obiektach PW mogą być udostępniane, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 4, tylko na podstawie właściwych umów, w szczególności umów najmu, dzierżawy lub użyczenia.
 2. Udostępnianie obiektów lub pomieszczeń na imprezy trwające krócej niż l miesiąc może następować na podstawie właściwych umów lub na podstawie przyjęcia zamówienia.
 3. Obiekty dydaktyczne oraz sale i inne pomieszczenia dydaktyczne mogą być udostępniane na cele określone w § 2 tylko wtedy, gdy nie utrudni to organizacji zajęć dydaktycznych dla studentów PW.
 4. Udostępnianie obiektów i pomieszczeń na imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne PW lub Samorząd Studentów PW następuje w trybie bezumownym, na podstawie decyzji, o której mowa w § 4.
 5. Podmioty gospodarcze i insty tucje, w tym także spółki z udziałem PW, nie mogą mieć na terenie PW siedziby swoich władz.

§ 4

 1. Decyzje w sprawach udostępnienia obiektów i pomieszczeń w obiektach, z zastrzeżeniem ust. 2, podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej uprawnionej do dysponowania obiektem lub jego części.
 2. Udostępnienie powierzchni obiektu na cele reklamowe wymaga zgody Rektora.

§ 5

 1. Decyzje w sprawie udostępnienia obiektu lub pomieszczenia w obiekcie na cele, o których mowa w § 2, są podejmowane na wniosek jednostki organizacyjnej PW, organizacji społecznych działających na terenie PW, Samorządu Studentów PW, podmiotów gospodarczych i instytucji oraz organizacji spoza PW.
 2. Wniosek o udostępnienie pomieszczenia w domu studenckim na cele, o których mowa w § 2, wymaga akceptacji Prorektora ds. Studiów i Studentów oraz Samorządu Studentów PW.
 3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą Ośrodka Naukowo Dydaktycznego PW w Płocku.
 4. Wniosek o udostępnienie powinien określać w szczególności cele, jakim ma służyć udostępniany obiekt lub pomieszczenie i proponowany okres udostępnienia.

§ 6

 1. Warunki udostępnienia obiektu lub pomieszczenia, w szczególności wysokość czynszu i inne opłaty, są określane w umowie lub w decyzji o udostępnieniu.
 2. Dyrektor administracyjny ustala:
  1. wysokość opłat za udostępnianie obiektów i pomieszczeń na imprezy;
  2. wysokość opłat za udostępnianie miejsc do parkowania na terenach PW;
  3. ogólne warunki korzystania z miejsc parkingowych na terenie PW;
  4. wzory umów stosowanych w PW przy udostępnianiu obiektów i pomieszczeń.
 3. Jeżeli jednostka organizacyjna PW lub samorząd studentów PW jest współorganizatorem imprezy, w umowie z partnerem zewnętrznym należy uwzględnić udział PW w kosztach imprezy.

§ 7

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia podczas imprez organizowanych w udostępnianych obiektach lub pomieszczeniach, w szczególności zasady i zakres współdziałania Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej oraz Straży Akademickiej PW i zasady rozliczeń kosztów tej ochrony, s ą określane w umowie lub w decyzji o udostępnieniu obiektu lub pomieszczenia.
 2. W umowach z podmiotami i instytucjami spoza PW odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przeciwpożarowe należy wskazywać te podmioty i instytucje.
 3. Przepustki uprawniające do korzystania z miejsc parkingowych na terenach ogólnouczelnianych wydaje Straż Akademicka PW na podstawie decyzji dyrektora administracyjnego.
 4. Straż Akademicka sprawuje nadzór nad przestrzeganiem porządku na parkingach znajdujących się na terenach ogólnoucze lnianych.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem porządku na parkingach znajdujących się na terenach przyległych i ogólnouczelnianych - przekazanych decyzją Rektora w czasowe użytkowanie przez określoną jednostkę organizacyjną - sprawuje jednostka organizacyjna będąca głównym użytkownikiem tego terenu.

§ 8

 1. Umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia albo inną umowę o udostępnienie obiektu lub pomieszczenia na cele określone w § 2, oraz dokumentację dotyczącą tej umowy przechowują jednostki organizacyjne uprawnione do dysponowania udostępnionymi obiektami lub pomieszczeniami, a w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń będących w dyspozycji administracji centralnej -Dział Administracyjno-Gospodarczy.
 2. Jeden egzemplarz każdej umowy, dotyczącej obiektów i pomieszczeń nie będących w dyspozycji administracji centralnej, jest przekazywany do Działu Administracyjno-Gospodarczego.
 3. Faktury za udostępnienie obiektu lub pomieszczenia wystawiają:
  1. jednostki administracji centralnej wykonujące zadania głównego użytkownika - w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń będących w ich dyspozycji;
  2. służby finansowe właściwej jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń będących w dyspozycji tej jednostki.

§ 9

Dział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi rejestr wszystkich umów oraz decyzji na podstawie których obiekty lub pomieszczenia zostały udostępnione na cele określone w § 2.

§ 10

 1. Postanowień §§ l-9 nie stosuje się do wzajemnego udostępniania obiektów i pomieszczeń przez jednostki organizacyjne i administrację centralną PW.
 2. Udostępnianie obiektów i pomieszczeń, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie porozumień zawieranych przez kierowników zainteresowanych jednostek, a w odniesieniu do obiektów będących w dyspozycji administracji centralnej - przez d yrektora administracyjnego.
 3. Zasady rozliczeń z tytułu wzajemnego udostępniania sobie przez jednostki organizacyjne i administrację centralną PW obiektów i pomieszczeń na cele dydaktyczne określają odrębne przepisy wewnętrzne PW, dotyczące rozliczania kosztów działalności dydaktycznej.
 4. Zasady rozliczeń z tytułu wzajemnego udostępniania sobie przez jednostki organizacyjne i administrację centralną PW obiektów i pomieszczeń na cele inne niż dydaktyczne określają porozumienia, o których mowa w ust. 2.
 5. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, nie naruszają kompetencji Rektora w zakresie przydzielania mienia jednostkom organizacyjnym PW.

§ 11

Traci moc zarządzenie nr 31 Rektora PW z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń w obiektach PW na imprezy organizowane na terenie PW oraz na inne cele, w brzmieniu ustalonym zarządzeniami Rektora PW. nr 10 z dnia 19 czerwca 1991 r. i nr 18 z dnia 31 marca 1994 r.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Zarządzenia wydane w roku 2000